جمله های ناب 1

شخصیت ماهمان چیزی است که کرارا انجام می دهیم.بنابراین فضیلت همان عادت است نه صرفایک عمل "ارسطو"

درذهن خود هیچ واقعیتی راسراغ ندارم که ازتلاش انسان برای نیل به درجات عالی زندگی برترباشد.   "هنری دیوید تورو"

آنچه درورای ما وآنچه درپیش روی ما قرارمی گیرند،درمقایسه با آنچه دردرون مااست بسیارجزیی ومختصرند."اولیورهوم"

اموری که بیش ترین اهمیت رادارند،نبایدتحت الشعاع امور کم اهمیت قرارگیرند."گوته"

هیچ دوستی بدون اعتمادواطمینان،وهیچ اعتمادی بدون دوستی وصداقت وجودندارند."ساموئل جانسون"

قانون طلایی زیستن راتابه حال درذهن واندیشه خود داشته ایم،بیاییداکنون آن رادرزندگی به کار گیریم."ادوین مارک هام"

قلب انسان برای خودمنطقی دارد که خودمنطق هم نمی توواند آن راتوجیه کند."پاسکال"

گاهی می بینم که چگونه نتایج بزرگ ازچیزهای کوچک به دست می اید...وسوسه می شوم که بگویم چیزهای کوچک وجودندارند."بروس بارتن"

/ 0 نظر / 16 بازدید