هرگز تسلیم نشوید


وقتی مشکلی رخ می دهد

وقتی جاده سربالایی است

وقتی پول کم وبدهی زیاداست

وقتی دلت می خواهد لبخندبزنی امامجبوری که آه بکشی

وقتی تحت شرایط فشار وخفقان هستی

نفس بکش؛اما تسلیم نشو

زندگی سرشارازفرازونشیب است

مامی دانیم ولمسش می کنیم

بارها شکست می خوریم

ووقتی که باید تلاش کنیم،دست ازکاروتلاش برمی داریم

اگرپیشرفت کنداست هرگزتسلیم نشوید

موفقیت شاید دریک قدمی شما باشد

درمقابل شدیدترین ضربات،به نبرد ادامه بدهید

دربدترین شرایط است که نبایدتسلیم شوید.

یاعلی

/ 0 نظر / 9 بازدید