نامه چارلی چاپلین به دخترش

 

تاوقتی قلب عریان کسی راندیدی بدن عریان

خودت رانشان نده هیچ وقت چشمانت رابرای

کسی که معنی نگاهت رانمی فهمد گریان مکن

قلبت راخالی نگاه داراگرهم روزی خواستی

کسی رادرقلبت  جای دهی سعی کن که فقط

یک نفرباشدوبه اوبگوکه تورابیشترازخودم

وکمترازخدادوست دارم زیراکه به خدا

اعتقاددارم وبه تونیاز

/ 1 نظر / 8 بازدید