حکایت OK

درانبارکالایی،کارگربی سوادی کارمی کرد.اوموظف بودکالاهای داخل هرگونی راشمارش کرده ودرصورت صحیح بودن تعداد،روی گونی بنویسد:All Correct،چون این کارگربی سوادبودوطرزنوشتن این کلمه رابلد نبود،بنابراین بااستفاده ازصدای اول کلمه ها،علامتی روی گونی هامی گذاشت:دراین صورت که به جایAllازOوبه جایCorrectازKاستفاده می کردوروی گونی ها می نوشتOK.استفاده ازکلمهOKبه تدریج همه گیرشد،وامروزه مردم سراسردنیا،این اصطلاح رابه خوبی می شناسند وبه کارمی برند.

/ 2 نظر / 11 بازدید
ماشا

سلام دوست من. وبلاگت را خواندم و لذت بردم. به دیدارم بیا و شعرهایم را بخوان و نظرت را بنویس. با تبادل لینک چطوری؟ خبرم کن.

fateme

خعلی جالب بود [متفکر]