برای رسیدن به اوج100%

به نام مهربانترین

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهندزندگی خودرا100%سازند!!!

                                                                         اگر                                                     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابرباشدبا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hard  Work(تلاش سخت)

H+A+R+D+W+O+R+K

8+1+18+4+23+15+18+11=98%

)Knowledgeدانش)

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

Love(عشق)

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

)Luckشانس)

L+U+C+K

12+21+3+11=47%

خیلی ازمافکرمی کردیم اینها مهمترین هاباشد.نه؟!!!

پس چه چیزی 100%رامی سازد؟

Money(پول)

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+26=72%

Leadership(رهبری)

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%

هرمشکلی راه حلی دارد;شایدفقط لازم است نگرشمان راعوض کنیم

برای رسیدن به اوج100%

روی چه چیزی کارکنیم؟!...

ATT I TUDE(نگرش)

A+T+T+I+T+U+D+E

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

اگرنگرش مابه زندگی وگروه وکارمان عوض شود،زندگی 100%خواهدشد!!!

نگرش همه چیزراتعیین می کند

نگرشت راعوض کن...

زندگیت عوض می شود!!!

خسته نباشید

خداحافظ

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید