انتخاب

((انتخاب))دشوارترین لحظات برای انسان است.

وقتی ((لحظه انتخاب ))فرامی رسد،وسوسه ها وتردیدها هم به سراغ تو

می آیند،وآن((جلوه)) ای راکه دریک برق معنویت دیده ای،ازنظرونگاهت

محومی سازند.

((چگونه بودن))یکی ازهمین انتخاب های دشواراست.

شخصیت تودرگروهمین تصمیم ها وبرگزیدن هاست.این تویی که خمیرمایه((هستی))

خودرا،بادودست((انتخاب))خویش،شکل می دهی ومی سازی.

یک شب،درخلوت خویش، روبه آینه حقیقت بنشین وباخودت، بی واسطه وبی ریا

حرف بزن.توکیستی؟چیستی؟کجایی؟چه می کنی؟چگونه ای؟

تومختاری؛ پس ناچاربایدانتخاب کنی. بزرگی آدم ها به بزرگی انتخاب های آنهاست.

تومی خواهی بزرگ باشی یاکوچک؟

این دیگرباخودتوست،امااین راهم بدان که انتخاب توهمواره باتوست، تاابد،تاهمیشه!

/ 2 نظر / 10 بازدید
بهراد

من به اندازه ی چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه ی هر برق نگاهت نگران تو به اندازه ی تنهایی من شاد بمان ..........................

بهراد

این روزها همـــه آدمها درد دارند ؛ درد پول . . . درد عشـــق . . . درد تنهائی . . . این روزها چقــــدر یادمان می رود زندگی بکنیم . . .