همه ی تغییرات ازشما آغازمی شود

این عبارت،روی سنگ قبریک عابدنوشته شده است:جوان وآزادبودم،

تصوراتم هیچ محدودیتی نداشتندودرخیال خودم می خواستم دنیاراتغییربدهم.

پیرتروعاقل ترکه شدم،فهمیدم که دنیاتغییرنمی کند،

بنابراین توقعم راکم وبه عوض کردن کشورم قناعت کردم.

ولی کشورم هم نمی خواست عوض شود.به میانسالی که رسیدم،

آخرین توانایی هایم رابه کارگرفتم که فقط خانواده ام راعوض کنم

ولی پناه برخدا،آن هاهم نمی خواستندعوض شوند

واینک دربسترمرگ آرمیده ام وناگهان دریافتم

که که اگرفقط خودرا عوض می کردم،

خانواده ام هم عوض می شدوباپشت گرمی آنها می توانستم

کشورم راهم عوض کنم وچه کسی می داند،شایدمی توانستم دنیاراهم عوض کنم.

"شماهم اگرمی خواهید دنیاراتغییردهید،ازخودتان شروع کنید."

/ 1 نظر / 10 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.