حرف دل دانشجو

الهی!باخاطری خسته،دل به کرم توبسته،

دست ازاساتیدشسته ودرانتظارنمرات نشسته ام.

پاس شوندکریمی،

پاس نشوندحکیمی،

نیفتم شاکرم،

بیفتم صابرم.

الهی شهریه هابالاست که می دانی وجیبم خالیست که می بینی.

نه پای گریزازامتحان دارم،ونه زبان ستیزبااستاد.

الهی دانشجویی راچه شاید وازاوچه باید؟

دستم بگیریاارحم الراحمین

/ 0 نظر / 18 بازدید