چقدرخنده داره

چقدرخنده داره که یک ساعت خلوت باخدا دیروطاقت فرساست.

ولی 90دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل بادمی گذره!

 

چقدرخنده داره که صدهزارتومان کمک درراه

خدامبلغ بسیارهنگفتیه،اماوقتی که باهمون

مقدارپول به خریدمی ریم کم به چشم میاد!

 

چقدر خنده داره که وقتی می خوایم

دعاکنیم هرچی فکرمی کنیم چیزی به

فکرمون نمیادتابگیم

اما وقتی که می خوایم بادوستمون

 حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!

 

چقدرخنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمون به وقت اضافه می کشه

لذت می بریم واز هیجان توپوست خودمون نمی گنجیم اماوقتی مراسم دعا و

نیایش طولانی ترازحدش می شه شکایت می کنیم وآزرده خاطرمی شیم

 

 

چقدرخنده داره که خوندن یک صفحه ویابخشی ازکتاب آسمانی مون سخته اما

خوندن صدسطر ازپرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه

 

چقدر خنده داره که برای باخدابودن هیچ زمان کافی دربرنامه روزمره

خودپیدانمی کنیم امابقیه برنامه هاروسعی می کنیم تا آخرین

لحظه هم که شده انجام بدیم.

 

چقدرخنده داره که می خوایم بدون اینکه

به چیزی اعتقادپیداکنیم ویاکاری درراه خدا

انجام بدیم به بهشت بریم

 

چقدرخنده داره که وقتی جوکی روازطریق پیام کوتاه ویاایمیل

به دیگران ارسال می کنیم به سرعت آتشی که که درجنگلی انداخته بشه

همه جا روفرامی گیره اماوقتی سخن وپیام الهی را می شنویم

دوبرابر درموردگفتن یانگفتن اون فکرمی کنیم.

 

چقدرخنده داره،اینطورنیست؟

داریدمی خندیدیاداریدفکرمی کنید؟


/ 1 نظر / 9 بازدید
دانیال محروقی

متن راخواندم و بسیار تحت تئثیر قرار گرفتم.از زحمات شما دوست ارجمند بسیار متشکرم. در ضمن بابت نظردادن درباره ی مطلبم از شما بسیار ممنونم.