آمارتکان دهنده حجاج سال1392

ازگوینده خبرجویاشدیم که امسال 800000نفر(هشتصدهزار)نفربه حج مشرف می شوند بله درست شنیدیدهشتــــــــــــــــــــــــــــــــــصدهزارنفر!!!!!

وقتی این آمارراشنیدم یاداین پیامک افتادم که می گوید"جهالت" کاری کردکه پیرزن ایرانی گاوخودرابفروشدکه مشرف مکه شود!تاعرب ازشتربه لامبورگینی وازچادربه برج رسدومردم ماسعادت رادودستی به اعراب تقدیم کنندکه شایدسعادت خوددردنیای دیگریابند!!!!آیامی دانیدخداکجاست؟خدادرقلب مادریست که برای مداوای فرزندش کلیه اش رامی فروشدوخدادرقلب کودکیست که درهمسایگی حاجی ازفقرناله می کندوحاجی دربین عرب ها به دنبال خدامی گردد.

به راستی که حجاج عزیز حج های شماهمگی قبول درگاه حق است.

/ 0 نظر / 30 بازدید